jacob_17

KLAGEMULIGHED

ValbyAdvokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejeloven § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. Vi henviser i denne sammenhæng til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

ValbyAdvokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af ValbyAdvokaterne ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk